Ландшафт

Проектиране и консултиране на обществени градини, паркове, интериорно озеленяване и вертикално планиране.

Етапи в ландшафтното проектиране

 • Предпроектни проучвания
 • Изготвяне на задание за проектиране: уточнява какво точно ще включва проектът, какви са специалните изисквания на клиента, как ще бъдат разположени отделните елементи от екстериора
 • Идеен проект: проектът за озеленяване, който се изготвя след първоначално обсъждане с клиента. На базата на този проект и в зависимост от желанията на възложителя се правят корекции и се достига до втори вариант, съобразен във всеки детайл с поставените от клиента изисквания.
 • Паркоустройствен проект: дава окончателното разположението на растителността, тревните площи, настилките, осветителните тела, архитектурните елементи и др.
 • Дендрологичен проект: с него се определя видовият състав на растителността.
 • Вертикално планиране: решава разполагането на елементите във вертикално отношение, отводняването на терена, наклоните на настилките, местоположението на евентуалните подпорни стени и стъпала, местоположението на дренажите, шахтите и др.
 • Трасировъчен проект: при него се нанасят от проекта на терена трасетата на всички линейни и стационарни обекти (настилки, водни площи, цветни фигури и др.)
 • Посадъчна схема: уточнява разположението и броя на растителните видове.
 • Проект за поливна система:  чрез поливната система се постига равномерно поливане на цялата зелена площ.
 • Визуализация на проектите: изготвяне на изгледи и скици (3D визуализации). Те показват по-ясно как ще изглежда вашата градина след приключване на изграждането.
 • Количествена сметка: представя вида и количеството материали по проекта, необходими за реализацията му.

Съдържание на работен проект по част Паркоустройство и благоустройство

 • Обяснителна записка;
 • Количествено – стойностна сметка;
 • Паркоустройствен чертеж;
 • Дендрологичен чертеж;
 • Трасировъчен план;
 • Посадъчен чертеж;
 • Декоративни настилки и водни площи;
 • Детайли.

Проектът се предава в папка формат А4 след като бъде одобрен от инвеститора.